Umowa zlecenie jest jedną z najczęściej stosowanych umów cywilnoprawnych w Polsce. Od 2018 roku pracodawca jest zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia w wysokości uzależnionej od minimalnego wynagrodzenia także w przypadku tej umowy. Ponieważ jednak nie stosuje się tu praw wynikających z Kodeksu pracy, a jedynie z Kodeksu cywilnego, jest to forma często stosowana przez przedsiębiorców.
Zdarza się, ze z pracy na umowę zlecenie korzysta w celach zarobkowych młoda matka przebywająca na urlopie po urodzeniu dziecka. Umowa zlecenie na macierzyńskim urlopie może mieć miejsce zarówno z pracodawcą, z którym kobieta będąca zleceniobiorcą pozostaje w stosunku pracy, jak i z innym pracodawcą.
W obu przypadkach do określenia praw i obowiązków stosuje się Kodeks cywilny.
Umowa dotyczy wykonania określonej czynności dla dającego zlecenie. Nie mogą tu wystąpić cechy zatrudnienia takie jak w przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, czyli:
– nie może być określone stałe miejsce pracy,
– nie może być określony wymiar czasu pracy,
– obowiązki nie mogą być wykonywane w stosunku służebności i pod nadzorem pracy.
Wszystkie te punkty sprzyjają organizacji pracy przez kobietę pozostającą na urlopie macierzyńskim, ponieważ może sobie dowolnie wybrać miejsce i czas wykonywania zlecenia, będąc tylko ograniczona zakresem wykonania czynności i terminem jej odebrania przez zleceniodawcę.
Korzystny dla zleceniobiorcy jest tez fakt, ze wysokość uzyskanego na podstawie umowy zlecenia dochodu nie ma wpływu na wartość otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego. Ponadto osoba będąca na urlopie macierzyńskim podlega ubezpieczeniom rentowym i emerytalnemu wyłącznie z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, a od umowy zlecenia odprowadzana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Formalności te załatwia zleceniodawca zgłaszając pracownika do ubezpieczenia na stosownym druku.
Ponieważ do umowy zlecenia nie ma zastosowania Kodeks pracy, zleceniobiorca nie ma praw z niego wynikających: nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego i ekwiwalenty za urlop, nie ma wynagrodzenia za okres choroby i nie chronią go przepisy przed wypowiedzeniem umowy. Może za to sam odejść bez okresu wypowiedzenia i nie będzie to traktowane jako porzucenie pracy. Należy pamiętać ponadto, że czas pracy na umowie zleceniu nie liczy się do stażu pracy. W przypadku kobiety na urlopie macierzyńskim nie ma to jednak znaczenia, bo okres urlopu macierzyńskiego i wychowawczego wlicza się automatycznie do stażu pracy.
Umowa zlecenie powinna być zawarta na piśmie i podpisana przez obie strony.Zleceniobiorca powinien dopilnować, by znalazły się w niej wszystkie ważne dla niego ustalenia, a więc termin wykonania umowy, zakres pracy, wysokość wynagrodzenia i sposób jego zapłaty, strona odpowiedzialna za dostarczenie materiałów potrzebnych do wykonania zlecenia, zakres odpowiedzialności obu ze stron. Pracodawca ponadto jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy niezależnie od typu umowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here