Praktycznie każda działająca jednostka w pewnym momencie zaczyna zatrudniać pracowników. Jest to nieodzowny element rozwoju każdej firmy, spółdzielni, instytucji. Wraz z ich zatrudnieniem pracodawcę obciąża wiele dodatkowych obowiązków takich jak: konieczność prowadzenia akt osobowych, rozliczanie wynagrodzeń, wysyłanie odpowiednich deklaracji do Urzędów Skarbowych i Zakładu ubezpieczeń Społecznych, itd.
W polskim ustawodawstwie możemy napotkać na różne formy prawne umów, np. umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas nieokreślony, umowy zlecenie lub o dzieło, a także spółdzielcze umowy o pracę.
Spółdzielcza umowa o pracę jest umową o szczególnym charakterze, a podstawę prawną jej nawiązania stanowi art. 182 ustawy z dnia 16 września 1982 roku- Prawo spółdzielcze. Umowa taka może być zawarta tylko z członkiem spółdzielni. Członek spółdzielni nie może być zatrudniony w ramach pracowniczego stosunku pracy, nie można zatem zatrudnić w spółdzielni osoby na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. W zakresie nieuregulowanym wspomnianą wyżej ustawą stosuje się odpowiednio przepisy z Kodeksu pracy.
W tym miejscu warto pamiętać, że członek spółdzielni pozostaje ze spółdzielnią w podwójnym stosunku prawnym. Po pierwsze członkostwa, który nawiązuj się z momentem przyjęcia do spółdzielni, po drugie pracy, w skutek zawarcia spółdzielczej umowy o pracę.
Jeżeli ustanie członkostwo w spółdzielni stosunek pracy automatycznie wygasa. W czasie trwania członkostwa spółdzielnia może wypowiedzieć spółdzielczą umowę o pracę tylko w przypadku zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn gospodarczych lub nabycia przez członka spółdzielni praw do emerytury.
Spółdzielcza umowa może być jednak rozwiązana w czasie trwania członkostwa na mocy porozumienia stron, które musi być połączone z wypowiedzeniem członkostwa przez pracownika.
Bardzo ciekawą kwestią przy tego rodzaju umowach jest kwestia naliczania wynagrodzenia. Wynagrodzenie pracownika oparte jest zarówno o wynagrodzenie ustalone w umowie jak i o część nadwyżki bilansowej, rozdzielanej miedzy członków spółdzielni według statusu (każdy członek spółdzielni jest niejako współwłaścicielem przedsiębiorstwa ma więc udział w zyskach).
Statut spółdzielni może wymagać od członka jeszcze przed przyjęciem do spółdzielni odbycia tzw. okresu kandydackiego. W takim wypadku statut powinien wskazywać organ spółdzielni uprawniony do przyjmowania kandydatów i określać czas trwania okresu kandydackiego. Statut może przyznać kandydatom niektóre prawa i obowiązki członków spółdzielni.
Bez wątpienia należy stwierdzić, że taka forma zatrudnienia nacechowana jest większym poziomem stabilności zatrudnienia (w zasadzie brak jest możliwości zwolnienia pracownika bez jego zgody) w porównaniu do zwykłej umowy o pracę czy też umowy cywilnoprawnej. Oczywiście ma to zarówno zalety i jak i wady. Generalnie umowa ta powinna być raczej stosowana już po okresie rozruchu spółdzielni, gdy widzimy ile jest pracy i jakie realnie spółdzielnia ma przychody.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here