Umowa o pracę to podstawowa forma nawiązania stosunku pracy. Zawierając umowę o pracę mamy jasno określony zakres praw i obowiązków wynikający ze stosunku pracy. Jest to dwustronna czynność prawna, na mocy której pracownik zobowiązuje się do świadczenia konkretnego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy za konkretne wynagrodzenie.
Kiedy może być zawarta umowa o pracę? Art. 25 Kodeksu Pracy mówi:
§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.
§ 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:
1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.
Kodek Pracy przewiduje zatem kilka form umowy o pracę. Może być to umowa o pracę na okres próbny, która powinna być podpisana na maksymalnie 3 miesiące, a jej zadaniem jest sprawdzenie kwalifikacji zatrudnianego pracownika. Kolejnym rodzajem umowy o pracę jest umowa na czas określony. Po upływie okresu wskazanego w umowie stosunek pracy samoistnie rozwiązuje się chyba, że strony postanowią inaczej. Następna umowa to umowa na czas wykonywania określonej pracy czyli klasyczna umowa terminowa. Ostatnim rodzajem umowy jest umowa na czas nieokreślony. Nie zawiera daty ustania stosunku pracy. Jest to umowa bezterminowa, a jej rozwiązanie może nastąpić w drodze zwolnienia, wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.
Zawarcie umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Musi też zawierać konkretne elementy takie jak:
– określenie rodzaju pracy jaka ma być świadczona przez pracownika;
– miejsce wykonywania pracy;
– wynagrodzenie jakie będziemy otrzymywać za pracę;
– wymiar czasu pracy;
– termin rozpoczęcia pracy.
Zawierając umowę o pracę warto też wiedzieć w jaki sposób następuje jej rozwiązanie. Kwestię tą reguluje Kodeks Pracy. Rozwiązanie umowy o pracę może odbyć się za porozumieniem stron. Oznacza to, że zarówno pracodawca jak i pracownik może wystąpić o rozwiązanie takiej umowy. Obydwie strony godzą się na ustanie stosunku pracy. Porozumienie musi być sporządzone na piśmie oraz zawierać termin rozwiązania umowy o pracę. Kolejną możliwością rozwiązania umowy o pracę jest wypowiedzenie. Wypowiedzenie wręczane jest przez jedną ze stron i nie koniecznie za zgodą drugiej. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną, a stosunek pracy zostaje rozwiązany po ustawowym okresie wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę może też nastąpić bez wypowiedzenia. Jest to oświadczenie woli skutkujące natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę. Jak w pozostałych przypadkach również musi mieć formę pisemną oraz zawierać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Ostatnią możliwością jest rozwiązanie umowy po upływie czasu, na który została zawarta.
Umowa o pracę może ulec również wygaśnięciu. Kodeks Pracy wygaśnięcie umowy o pracę przewiduje w sytuacji śmierci pracownika lub pracodawcy oraz po upływie 3 miesięcznego okresu nieobecności pracownika spowodowanej tymczasowym aresztowaniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here