Na rynku pracy panują coraz lepsze warunki dla osób poszukujących stałego zatrudnienia. I obecnie w naszym kraju klaruje się taka sytuacja, gdy to pracodawcy zaczynają zabiegać o pracownika, a nie odwrotnie. Jednak nie zawsze musi to być umowa o pacę na rok lub dwa lata, czy na czas nieokreślony. Może to być także umowa o dzieło między osobami fizycznymi. Jest to bardzo często spotykana umowa, której zasady reguluje Kodeks Cywilny. Polega na tym, że zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia, czyli dzieła. Natomiast zleceniodawca zobligowany jest do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Przedmiotem umowy jest na przykład wykonanie jakiegoś przedmiotu, czy jego naprawa, albo wykonanie projektu, itp. Czyli wykonanie dzieła, które daje jakiś konkretny rezultat. Za rezultat odpowiada wykonawca. Może on swoją pracę wykonywać w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Może posiadać również pomocników lub zlecać wykonanie pracy komuś innemu. Lecz zawsze to zleceniobiorca jest odpowiedzialny przed zleceniodawcą za wykonaną pracę. I zleceniodawca ma możliwość reklamacji i żądania poprawy, gdy dzieło wykonane jest wadliwie lub niedokładnie. Wszystkie kwestie reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa. Istnieje także możliwość odstąpienia od umowy zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę. Lecz takie odstąpienie od umowy musi posiadać solidne powody. W przeciwnym wypadku nie jest to możliwe. Powodem może być na przykład to, gdy zleceniobiorca opóźnia się z wykonaniem zlecenia. Albo gdy wykonał je wadliwie bez możliwości poprawy swojego dzieła. Takie prawo ma zleceniodawca. A jak jest ze zleceniobiorcą? On także może czasem odstąpić od umowy, lecz jego możliwości są bardziej ograniczone. Umowy o dzieło dokonuje zleceniodawca z osobą fizyczną. Umowy takie są opłacalne dla zleceniodawcy, gdyż wykonawca nie podlega wtedy składkom rentowym, chorobowym, wypadkowym, zdrowotnym i emerytalnym. Czyli umowa taka charakteryzuje się niskimi kosztami i zyskiem dla zleceniodawcy. Lecz umowa taka jest objęta opodatkowaniem. Gdy kwota jest niewielka, to wówczas stosowany jest ryczałtowy podatek. Natomiast gdy kwota jest spora, to wówczas obowiązuje podatek tak zwany dochodowy. Kim według polskiego prawa jest osoba fizyczna ? Pojęcie to w polskim prawie cywilnym określa każdego człowieka od narodzin, aż do śmierci. Istnieje jednak różnica pomiędzy osobą fizyczną, a osobą prawną. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną. Mogą być podmiotem stosunków prawnych. Czyli posiadają zdolność do czynności prawnych. Kim jest wobec tego osoba prawna? Osoba prawna jest jednostką organizacyjną, która na mocy przepisów polskiego prawa cywilnego może występować jako samodzielny podmiot. Na samą istotę osoby prawnej składają się na przykład udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy załoga przedsiębiorstwa państwowego lub członkowie stowarzyszenia, itd. Osoby prawne można podzielić na takie, których zadaniem jest dążenie do celów gospodarczych. Oraz takie, których cele nie są gospodarcze, jak na przykład wszelkiego rodzaju stowarzyszenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here