Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, w której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do starannego jej wykonania (przy czym jej efekt nie musi polegać na fizycznym wytworzeniu rzeczy) a zlecający zobowiązuje się do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenie za wykonane zlecenie. Przyjmujący zlecenie nie odpowiada za nieosiągnięcie efektu swojego działania, a jedynie za niedołożenie należytej staranności. Jako przykład umowy zlecenie możemy podać umowę zawartą między adwokatem a jego klientem o zastępstwo procesowe. Umowa zlecenie, w przypadku braku odmiennych postanowień, obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie.
Potocznie często mianem umowy zlecenia nazywa się umowy o świadczenie usług, do których na podstawie artykułu 750 kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu.

Przychody uzyskiwane z tytułu umowy zlecenie kwalifikowane są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Koszty uzyskania przychodu umowa zlecenie dla kwot powyżej 200 zł brutto określa się albo w wysokości 20% uzyskanego przychodu albo w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składni na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Podatnik może uwzględnić faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodu tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy będzie potrafił je udowodnić. Nie można zatem zapomnieć w tym przypadku o zasadzie, iż aby skutecznie uznać konkretny wydatek za koszt uzyskania przychodu, to między wydatkiem a osiągniętym przychodem musi zachodzić zwiazek tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

W przypadku umów zlecenie, w których kwota wynagrodzenia określona w umowie zlecenia zawartej z osobą fizyczną niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu. Podatek ten jest pobierany od przychodu bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu i, jeśli występują, o składki społeczne. Dodatkowo nie dokonuje się pomniejszenia podatku o składkę zdrowotną do odliczenia.
Kwota graniczna 200 zł dotyczy tylko i wyłącznie pojedynczej umowy. Jeśli zatem w danym miesiącu podpisano między tym samym zleceniodawcą a zleceniobiorcą kilka pojedynczych umów na kwoty nieprzekraczające 200 zł nie podlegają one sumowaniu w jedną większą kwotę.

Należy także pamiętać, że świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę, poza normalnym czasem pracy pracowników na podstawie umowy zlecenie jest kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych, nawet gdyby pracownicy nie byli zainteresowani praca w godzinach nadliczbowych. Nie można zatem podpisać umowy zlecenie z własnym pracownikiem, w której to umowie zakres obowiązków (wykonywania prac) będzie tożsamy z zakresem obowiązków w umowie o pracę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here